DAF-purchasing

Supply Management Visie

Het inkoopbeleid van DAF Trucks NV is gelijk aan het inkoopbeleid van PACCAR en gebaseerd op de visie en strategie van DAF Trucks NV. De klant krijgt een centrale plaats in deze strategie ("Customer First"), dit komt terug in bijvoorbeeld een uitstekende voor- en naverkoopdienst ("Total Care").

 

Het inkoopbeleid van DAF Trucks N.V. is in overeenstemming met het inkoopbeleid van PACCAR en gebaseerd op de visie en strategie van DAF Trucks N.V.. In deze strategie staat de klant centraal ("Customer First"), onder meer door een uitstekende serviceverlening voor en na de verkoop ("Total Care").

Totale kwaliteit

DAF richt zich binnen de totale waarde keten op "partnerships" en baseert haar bedrijfsprocessen op "total quality". De bedrijfsstrategie behelst een sterke aandacht voor stroomafwaartse activiteiten en verschuift daarmee de focus naar de afnemers. 

Dit heeft gevolgen voor maak-koop beslissingen en de wijze waarop leveranciers betrokken worden bij interne processen.  

 • DAF koopt producten in tenzij interne ontwikkeling en/of productie DAF een concurrentievoordeel geven. 

 • DAF streeft naar leveranciers die wereldwijd binnen het PACCAR-concern kunnen leveren. 

 • DAF werkt intensief samen met haar leveranciers en streeft naar lange termijn relaties. 

 • DAF is selectief in haar keuze van leveranciers en wil meer bereiken met minder leveranciers. 

 • DAF betrekt haar leveranciers in een vroegtijdig stadium (vanaf defenitiefase) bij nieuwe projecten en ontwikkelingen. 

 • DAF wil op een effectieve, pro-actieve en interdisciplinaire wijze inhoud geven aan "Strategisch Supply Management" op de volgende vijf gebieden: 

 • Kwaliteit
  Er wordt zekergesteld dat goederen en diensten aan de orderspecificatie, wat betreft kwaliteit- en milieu-eisen, voldoen. Daarnaast streeft Inkoop ernaar, dat het voortbrengingsproces van goederen en diensten m.b.t. kwaliteit en milieubelasting een continu verbeterproces laat zien. 

 • Logistiek
  De leverancier dient in staat te zijn continue, betrouwbaar en flexibel te leveren. 

 • Know-how
  Er wordt toegang tot technologie en know-how van de leverancier van nieuwe producten en systemen verkregen 

 • Concurrentie positie
  De leverancier dient een gunstige marktpositie en financiële positie te bezitten. 

 • Totale kosten
  De totale kosten binnen de waardeketen zijn concurrerend. 

 

Key strategic efforts

Voor het realiseren van de inkoopstrategie zijn Key Strategic Efforts opgesteld:

 • Supply market intelligence
  Op gestructureerde wijze wordt marktinformatie verzameld. Deze informatie is nodig om een, volgens het DAF-beleid, verantwoorde inkoopkeuze te kunnen maken. 

 • Long-term relationships
  Van de leverancier wordt verwacht dat hij intensief samenwerkt met de DAF organisatie. DAF wenst op de hoogte te zijn van de mogelijkheden van de leverancier en optimaal gebruik te maken van zijn kennis. Samen met de leverancier moet de inkoper uitdagende doelen stellen die zowel voor de leverancier als de DAF organisatie een win situatie moet opleveren. In dit kader heeft DAF het Cost Management Program opgestart, waarbij verbeteringen in proces en product op een adequate wijze kunnen worden geïmplementeerd. 

 • Restructuring of the supply base
  Het beleid van DAF is erop gericht meer in te kopen bij minder leveranciers. Dit wordt bereikt door het vinden van synergie in de leveranciersbestanden van PACCAR Europa en PACCAR Amerika, het clusteren van productgroepen die bij één leverancier worden ingekocht en het inkopen van systemen van een hoger samenstellingsniveau. Hierbij worden alleen leveranciers geselecteerd die voldoen aan het DAF inkoopbeleid. 

 • Early supplier involvement
  DAF wil gebruik maken van de know-how en ontwikkelcapaciteiten van de leverancier om de technologische kennis van de leverancier te benutten. De leverancier zal in een vroeg stadium bij het Product Creatie Proces worden betrokken. 

 • Quality assurance
  De kenmerken van het kwaliteitsbeleid zijn: pro-actief en continue verbetering. Productieprocessen van een leverancier moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die DAF stelt (opgesteld aan de hand van de ISO-richtlijen). Kwaliteitsmethoden en -technieken moeten reeds worden toegepast in de ontwikkelingsfase van de producten. Zes sigma is een techniek die door DAF Trucks wordt toegepast om een hoger kwaliteitsniveau te bereiken. Van leveranciers wordt verwacht dat zij meewerken in zes sigma projecten.

 • Logistics agreement & performance measurement

 • Logistieke afspraken worden vastgelegd, o.a. in de logistieke paragraaf van het inkoopcontract, een specifieke logistieke overeenkomst en de emballage-overeenkomst. Daarnaast wordt de performance van elke leverancier door DAF gemeten en aan de leverancier gerapporteerd. 

 

Tenslotte

Supply Management is onze inkoop visie die het ons mede mogelijk maakt in de truckmarkt concurrerend te zijn. We hebben onszelf en onze leverancier uitdagende doelen gesteld, en we zullen de nodige capaciteit en ondersteunende systemen mobiliseren om deze doelen te bereiken. We verwachten van leveranciers dat ze met ons samenwerken om Supply Management tot een succes te maken, ondermeer door het opzetten van continue verbeterprojecten en kwaliteitsprojecten als zes sigma. Alleen als we samenwerken om de eisen en wensen van onze klanten te vervullen zullen we succesvol zijn. Onze leveranciers van vandaag zijn onze co-designers, co-producers, co-developers en partners van morgen. 


 
 

Leer meer over:


Inkoop vacatures

Geïnteresseerd in een carrière binnen de inkoop? Bekijk dan onze huidige vacatures. Inkoop is vaak op zoek naar nieuwe Inkoop Managers om het team te versterken. Wanneer er op dit moment geen geschikte vacatures zijn, kunt u ons altijd een open sollicitatie sturen.

Bekijk onze inkoop vacatures