DAF respecteert uw privacy. Wij gebruiken cookies voor diverse doeleinden, zoals websitefunctionaliteit, het verbeteren van uw ervaring met onze website, het creëren van integratie met sociale media en het helpen targeten van marketingactiviteiten binnen en buiten onze website. Door uw bezoek op onze website voort te zetten, stemt u in met ons gebruik van cookies. Als u echter uw cookievoorkeuren wilt aanpassen, klikt u hieronder op 'Instellingen wijzigen'. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring.
 

Privacy statement voor sollicitanten bij DAF

Versie 1.0 20 februari, 2020

 • 1. Inleiding

  Wij hechten belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan transparantie over de manier waarop uw gegevens door ons worden gebruikt. Wij hebben daarom deze verklaring opgesteld om u te informeren over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

  Wij vertellen u in deze verklaring:

  • Welke persoonsgegevens wij van u verzamelen;
  • Voor welk doeleinde deze gegevens door ons worden gebruikt;
  • Op welke rechtmatige grondslag deze gegevens door ons mogen worden gebruikt;
  • Met wat voor partijen deze gegevens door ons worden gedeeld;
  • Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen; en
  • Welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

  Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door entiteiten en dochtermaatschappijen van PACCAR Holding B.V., waaronder DAF-entiteiten, Leyland en PACCAR Financial-entiteiten (hierna te noemen: DAF). Wanneer wij in een andere context dan op deze website persoonsgegevens van u verzamelen, dan geven wij indien nodig specifiekere informatie, in aanvulling op de informatie in deze verklaring.

  Deze verklaring is op 20 februari 2020 voor het laatst bijgewerkt en zal regelmatig worden herzien en bijgewerkt. Wij hebben ons best gedaan deze verklaring zo concreet en volledig mogelijk te maken. Neem gerust contact op met onze Data Protection Officer (DPO) indien u naar aanleiding van deze verklaring nog vragen of zorgen heeft: dataprotectionofficer@daftrucks.com

 • 2. Onze inzet voor uw privacy

  We zetten ons ervoor in op zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij gebruiken de gegevens volgens passende beveiligingsnormen en verwijderen de gegevens zodra we ze niet meer nodig hebben. Wij verzamelen uitsluitend die persoonsgegevens die wij nodig hebben om de doeleinden te realiseren die aan u kenbaar zijn gemaakt. Ten slotte zorgen wij er zoveel mogelijk voor dat uw gegevens juist en actueel zijn.

 • 3. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

  De entiteiten en dochtermaatschappijen van PACCAR Holding B.V. zijn de verwerkingsverantwoordelijken ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement vindt u contactgegevens voor het geval u gebruik wilt maken van uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld. Met “PACCAR”, “wij”, “we”, “ons” en “onze” wordt in deze verklaring verwezen naar de entiteiten en dochtermaatschappijen van PACCAR Holding B.V., zoals DAF-entiteiten, Leyland en PACCAR Financial-entiteiten.

  DAF verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de door u verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”). DAF gebruikt deze gegevens om uw sollicitatie te kunnen verwerken.

 • 4. Welke informatie wordt door DAF verzameld en verwerkt?

  In het sollicitatie proces worden van sollicitanten die reageren op vacatures bij DAF o.a. de volgende persoonsgegevens verzameld en verwerkt: online sollicitatieformulier, roepnaam, voorletters, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, motivatiebrief, curriculum vitae, eventuele videoboodschap, vragenformulieren en het selectie-assessment. Gaat u voor ons werken (rechtstreeks of via een inhuurovereenkomst), dan voegen we daar uw nationaliteit, BSN, ID bewijs (alleen bij indiensttreding), werkvergunning en overige benodigde gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie aan toe.

 • 5. Voor welke doeleinden zal DAF de persoonsgegevens gebruiken?

  DAF zal de informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om uw sollicitatie te kunnen verwerken en uw gegevens te delen met de manager die een vacature heeft;
  • Om u op te nemen in een kandidatenlijst (portefeuille) indien u hiervoor toestemming hebt gegeven;
  • Om u te informeren over andere vacatures indien u een job alert hebt aangemaakt;
  • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per vacatures en de doorloopsnelheid van vacatures;
  • Om het werving- en selectieproces aan te passen en te verbeteren.

  Bewaartermijnen
  DAF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het sollicitatieproces. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de direct betrokkenen bij een sollicitatie. Na een sollicitatie worden de gegevens standaard na 30 dagen geanonimiseerd zodat deze niet langer gezien kunnen worden als persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat gegevens uit ons bestand worden verwijderd of eventueel als niet tot een persoon herleidbare gegevens bewaard worden ten behoeve van rapportages. Voor toekomstige carrièremogelijkheden binnen DAF kunnen persoonsgegevens langer bewaard worden. Met toestemming bewaren we gegevens tot maximaal 12 maanden na het beëindigen van een sollicitatieprocedure.

  Assessments
  DAF werkt samen met professionele partners (verwerkers) inzake het afnemen van assessments, met wie een verwerkersovereenkomst is afgesloten. De assessmentgegevens zijn alleen toegankelijk voor de direct betrokkenen bij de sollicitatie en/of promotie van de medewerker.

  Gebruik door derden
  DAF kan uw gegevens aan derden buiten het PACCAR concern verstrekken indien wij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

 • 6. Op welke wijze beschermt DAF uw Persoonsgegevens?
  • DAF zal uw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
  • DAF vereist dat u de gegevens invult op het online sollicitatieformulier waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
  • DAF zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  • DAF zal uw persoonsgegevens direct verwijderen uit de database zodra u daar om verzoekt. U kunt dit verzoek per e-mail aan ons doorgeven: recruitment@daf.com. DAF zal uw persoonsgegevens in elk geval binnen 4 weken na beëindiging van de sollicitatieperiode verwijderen. Indien u ermee hebt ingestemd om te worden opgenomen in een kandidatenlijst of portefeuille dan zullen uw persoonsgegevens in elk geval binnen 1 jaar na opname in de kandidatenlijst of portefeuille worden verwijderd.
 • 7. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van DAF?

  Dit Privacy Statement heeft betrekking op Persoonsgegevens die zijn verkregen via de websites van DAF of via email of post.

 • 8. Mogen minderjarigen solliciteren bij DAF?

  Minderjarigen die reageren op vacatures, stages of evenementen dienen toestemming te hebben van ouders of wettelijke voogd.

  Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u een aantal rechten, die u op elk gewenst moment kunt uitoefenen. Wij hebben hieronder een overzicht van deze rechten opgenomen en daarbij aangegeven wat dit voor u betekent. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen via dataprotectionofficer@daftrucks.com.

 • 9. Welke rechten hebt u?

  Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

  Mocht  u informatie willen over de persoonsgegevens die DAF van u verwerkt, dan kunnen we deze informatie pas verstrekken als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en dat u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u een aantal wettelijk bepaalde rechten:

  • Recht op inzage in door ons van uw vastgelegde persoonsgegevens.
  • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
  • Recht om bezwaar te maken (verzet) tegen bepaalde wijze van gebruik van uw persoonsgegevens.
  • Recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U heeft het recht rechtstreeks bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land een klacht in te dienen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • 10. Kan dit Privacy statement worden gewijzigd?

  Dit Privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website.

 • 11. Doorgifte buiten de EU

  DAF kan persoonsgegevens verstrekken aan partijen buiten de EEA. Dit betreft dan bijv. andere onderdelen van het PACCAR concern waarvan DAF deel uit maakt. Ook kan het zijn dat persoonsgegevens tijdelijk worden opgeslagen in systemen die gehost worden in landen buiten de EEA.

 • 12. Cookies

  Op deze website maken wij gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u op de cookie-pagina.

 • 13. Vragen

  Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kunt u een mail sturen naar dataprotectionofficer@daftrucks.com.