Levenscyclus

Drie fasen: productie, gebruik en afdanking

Mede vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor milieuzorg neemt DAF bij alle activiteiten de volledige levenscyclus van het product in beschouwing.

Drie fasen

Deze levenscyclus bestaat uit drie fasen: productie (inclusief productontwikkeling en inkoop), gebruik en afdanking. 

De milieubelasting is het grootst tijdens het gebruik van de truck. Dit betreft met name het brandstofverbruik en de daarbij behorende emissies van schadelijke stoffen. De milieubelasting in de fasen productie en afdanking is veel minder. Daarom richt DAF zich vooral op de gebruiksfase van de truck om de milieubelasting te verminderen. 
Lifecycle-NL
**
Definities: 
zie ISO 22628 "Wegvoertuigen - Recycleerbaarheid en recupereerbaarheid - Berekeningsmethode" en Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken

Recycleerbaarheid:
De mogelijkheid voor recycling van componentdelen, materialen of beide die uit een afdankingsstroom afkomstig zijn. 

Recycling (2000/53/EG):
Het voor het oorspronkelijke doel of voor andere doeleinden in een productieproces opwerken van afvalmaterialen, met uitzondering van terugwinning van energie.

Terugwinbaarheid (= recupereerbaarheid):
De mogelijkheid voor terugwinning van componentdelen, materialen of beide die uit een afdankingsstroom afkomstig zijn 

Terugwinning (= recuperatie):
Het voor het oorspronkelijke doel of voor andere doeleinden in een productieproces opwerken van afvalmaterialen, samen met terugwinning van energie.

Productie

EcoDesign

EcoDesign is bij DAF al sinds 1998 een van de uitgangspunten bij het ontwikkelen van producten. Elke productontwikkelaar bij DAF krijgt een EcoDesign training en heeft daarbij als opdracht om ‘groene opties uit te werken bij de ontwikkeling van producten en componenten: technische mogelijkheden om de milieubelasting te verminderen. EcoDesign staat daarbij voor Ecologie + Economie. Dat wil zeggen dat er gericht gezocht wordt naar oplossingen die niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook de efficiency van de truck verder verbeteren.

Productontwikkelaars bij DAF hebben de beschikking over de ‘EcoDesign Tool’: een elektronisch hulpmiddel om milieubewust te construeren en te ontwikkelen. Hiermee wordt bijvoorbeeld aangegeven waaraan de constructeur moet denken om de recyclebaarheid van de producten optimaal te maken, hoe gewichtsvermindering kan worden bereikt of hoe de milieuaspecten in de productiefase te beïnvloeden zijn. Ook kan de ontwerper met de tool een ‘levenscyclusanalyse’ maken voor het product of de constructie waaraan hij of zij werkt. Met deze analyse kan de milieu belasting van het ontworpen product per fase van de levenscyclus berekend worden.

De DAF productiefaciliteiten in Eindhoven en Westerlo

De belangrijkste milieuaspecten van de productieprocessen hebben te maken met: lucht, water- en energieverbruik, grond-, hulp- en reststoffen en geluid.

Bij alle investeringen worden de milieuaspecten verplicht beoordeeld. Voor al deze aspecten zijn doelen of limieten gesteld: op basis van wettelijke eisen, eisen van PACCAR of eisen van DAF zelf.

Er worden voortdurend metingen uitgevoerd om te controleren of de doelstellingen en limieten worden gerealiseerd. Het intensieve milieubeleid van DAF werpt duidelijk zijn vruchten af. Ten opzichte van het jaar 2011 is de milieuprestatie in 2016 aanzienlijk verbeterd: de emissie van koudemiddelen (HFK’s) door het vullen van aircosystemen in trucks is met meer dan 50% gedaald, de hoeveelheid chemisch afval per geproduceerde truck in Eindhoven is verminderd met ruim 20% en het totale verbruik van drinkwater in Eindhoven en Westerlo is met bijna 18% afgenomen. En dit zijn slechts een paar voorbeelden.

Inkoop

DAF Trucks N.V. is sterk gericht op vermindering van de milieu effecten in de toeleveringsketen door de leveranciers te stimuleren om hun milieuprestatie te verbeteren.

Bij de selectie van leveranciers van productiegoederen gebruikt DAF duidelijke milieucriteria. Leveranciers moeten een milieumanagement certificaat volgens ISO 14001 of het ‘Eco Management and Audit Scheme’ (EMAS) van de Europese Unie hebben. Leveranciers moeten voldoen aan van toepassing zijnde milieuwetgeving en -verplichtingen zoals door DAF voorgeschreven. Alle geleverde producten moeten aan de wettelijke REACH eisen voldoen.

DAF meet de milieuprestatie van zijn leveranciers via de jaarlijkse beoordeling ‘Vendor Rating Environment (VRE). Leveranciers worden aangemoedigd om in hun faciliteiten te investeren, zodat de milieuvoetafdruk wordt verminderd door energieverbruik en reststoffen te beperken. Ook wordt transparantie van de prestaties van de leverancier door middel van publieke milieu- of duurzaamheidsrapportage gestimuleerd.

DAF’s contracten met leveranciers bevatten een milieuclausule, waarin de leverancier verklaart dat geleverde producten voldoen aan geldende wettelijke milieuregels. De milieuclausule is ook bedoeld om een continu proces van verbetering van de kant van de leverancier te initiëren of continueren.

Naast het inkopen van productiegoederen, kunnen diensten op de DAF -locatie een belangrijk milieueffect hebben. DAF past strenge selectiecriteria voor deze leveranciers toe op basis van officiële wettelijke erkenning of certificatie. Milieu-contracteisen vormen een integraal onderdeel van de relatie tussen DAF en haar leveranciers. Deze moeten borgen dat de eisen in de milieuvergunning, die aan de DAF-locatie is verleend, worden nageleefd tijdens de uitoefening van de dienst.

Gebruik

Ontwikkeling van minder milieubelastende motoren

In de gebruiksfase van een truck ontstaat circa 95% van de totale milieubelasting. Dat komt vooral door de emissie van NOx, roetdeeltjes, koolwaterstoffen, CO2 en CO in de uitlaatgassen van een dieselmotor. In de product-ontwikkelingsfase is motoren ontwikkeling dan ook een uiterst belangrijk onderdeel. In de zestig jaar dat DAF haar eigen motoren bouwt, heeft ze een vooraanstaande reputatie opgebouwd op het gebied van zuinige motoren die het milieu zo min mogelijk belasten.

Onderhoud
 
DAF streeft er tevens naar om tijdens onderhoud en reparatie de milieubelasting zo laag mogelijk te laten zijn. Zo is bij diverse typen DAF trucks de tienduizend kilometer beurt komen te vervallen. Bovendien is het service-interval van een aantal nieuwe trucks verlengd tot 200.000 kilometer. Dit is niet alleen goed voor de klant (lagere onderhoudskosten), maar ook minder belastend voor het milieu omdat er minder olie wordt gebruikt tijdens de levensduur van de truck.

Afdanking

Recyclingbeleid

DAF houdt ook rekening met de milieubelasting van trucks in de afdankfase: meer dan 90% van alle materialen in een DAF truck kan worden hergebruikt.

DAF heeft sinds 2002 een formeel ‘Recyclingbeleid’. Dit beleid is enerzijds gebaseerd op het DAF Milieubeleid (volledige levenscyclus van het product), anderzijds op de Europese richtlijn betreffende Autowrakken (2000/53/EC End of Life Vehicles). DAF’s recyclingbeleid omvat de volgende standpunten:

  • Mogelijkheden voor hergebruik en recycling worden al meegenomen in het productontwikkelingsproces. 
  • Op het gebied van hergebruik en recycling sluit DAF aan bij markteconomische ontwikkelingen. 
  • Bij het beoordelen van milieuprestaties van materialen wordt de hele levenscyclus in beschouwing genomen. 
  • Dealers en klanten worden door middel van sorteergidsen per voertuigtype geïnformeerd over de toegepaste kunststofsoorten.

Sorteergidsen voor kunststof

DAF bevordert hergebruik van materialen door innovatieve ontwerpen en juiste informatievoorziening. Zo zijn de kunststofdelen van een DAF truck eenvoudig te scheiden bij ontmanteling. Speciale sorteergidsen per type truck spelen daarbij een belangrijke rol. 

Revisie van onderdelen

DAF is al sinds 1970 actief op het gebied van recycling en hergebruik van componenten. In de Revisie Werkplaats in Eindhoven worden jaarlijks meer dan 40.000 onderdelen gereviseerd en voor hergebruik aangeboden. Het gaat hierbij om onder andere startmotoren, brandstofpompen, versnellingsbakken en zelfs complete motoren. Deze zogenoemde ‘ruildelen’ doen in kwaliteit niet onder voor nieuwe onderdelen. Ze zijn letterlijk ‘zo goed als nieuw’.


Contact DAF Trucks N.V.

Bent u op zoek naar ons adres, telefoonnummer of routebeschrijving of wilt u een vraag stellen?

Contact DAF Trucks NV

Deel deze pagina

Deel deze pagina met anderen.